Lai sekmīgi pārdotu jebkuru preci, tai ir jāatbilst visām kvalitātes pamatprasībām. Lai sasniegtu mērķi, panākumus tirdzniecībā vai kādu pakalpojumu sniegšanā, ir paredzēta preču un pakalpojumu produkcijas atbilstības apliecinājuma procedūra.

Kas ir atbilstības apliecinājums

Apliecinājums apstiprina, ka produkcija vai noteikti pakalpojumi pilnīgi atbilst nepieciešamajām tehnisko reglamentu, kā arī normatīvo un juridisko dokumentu tiesiskajām prasībām. Vajadzīga arī pilnīga atbilstība standartiem, nosacījumiem, normām un visiem noteikumiem, kas ir izklāstīti konstitūcijā. Atbilstības apstiprinājuma apliecība ir oficiāls dokuments, kas dod tiesības neierobežoti pārdot produkciju, kas izturējusi visas nepieciešamās pārbaudes.

Uzņēmuma «Rostesteurope» speciālisti, kam ir liela darba pieredze sertifikācijas jomā, ir gatavi palīdzēt ar padomu ikvienam interesentam. Vairāku valodu, tostarp krievu, latviešu un starptautiskās angļu valodas, pārvaldīšana visaugstākajā līmenī ļauj paplašināt robežas un pārvarēt valodas barjeru.

Atbilstības apliecināšanas procesam ir trīs puses:

 1. persona vai organizācija, kas nodod noteiktu objektu novērtēšanai;
 2. persona vai organizācija, kas ir ieinteresēta kļūt par šā objekta lietotāju;
 3. persona vai organizācija, kas veic nepieciešamo novērtēšanu un ir neatkarīga no abām pārējām pusēm.

Atbilstību var apliecināt ne vien obligātā kārtībā, bet arī brīvprātīgi.

Kas izdod apliecinājumu

Krievijas Federācijas valsts iestādes izdod atļauju likumīgi pilnvarotai personai, piešķirot tai tiesības apliecināt preču un pakalpojumu atbilstību noteiktā cilvēku darbības jomā.

Pilnvarotās institūcijas pienākumos ietilpst:

 • īstenot valsts preču kvalitātes apliecināšanas politiku;
 • koordinēt pārējo izpildiestāžu darbību attiecīgajā jomā;
 • noteikt pilnvaroto sertifikācijas ekspertu sagatavošanas un atestācijas vadlīnijas un vispārējos noteikumus;
 • izstrādāt un apstiprināt ekspertu nolikumus;
 • izstrādāt shēmas, apstiprināt un publicēt obligātās atbilstības apliecinājumu;
 • izstrādāt deklarācijas reģistrēšanas kārtību;
 • saskaņot obligātās apliecināšanas procedūrai pakļauto pakalpojumu un produkcijas sarakstu;
 • reģistrēt Krievijas Federācijā spēkā esošās sertifikācijas sistēmas.

Atbilstības apliecināšanas galvenās priekšrocības

Tā kā Krievijas Federācijā tiek piemērota produkcijas sertifikācija, tirgū nonāk kvalitatīvi dažādu materiālu, preču un pakalpojumu veidi. Līdztekus tam sertifikācijas pamatpriekšrocības ir šādas:

 • iekšzemes un ārvalstu patērētājiem ir lielāka pārliecība par preču kvalitāti;
 • patērētājiem ir vieglāk izvēlēties vajadzīgo produkciju;
 • patērētājiem ir iespēja iegūt objektīvu un patiesu informāciju par preci;
 • minimāla iespēja konkurēt ar citiem ražotājiem;
 • ilgāka sekmīga pārdošana;
 • šādas preces importam valstī nebūs pieprasījuma, tas vienkārši nav vajadzīgs;
 • valstī netiks ievestas nekvalitatīvas preces;
 • paaugstināsies ražošanas organizatoriskais un tehniskais līmenis;
 • tiks veicināta zinātniski tehniskā progresa paātrināšanās.

 

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu