Laboratorijas sertifikācijas testi ir pasākumu sistēma, lai noteiktu komerciālās produkcijas atbilstību drošības prasībām un pēc tam būtu iespējams apstiprināt ražotāja pieteiktās preces kvalitātes raksturlielumus. Izstrādājumiem no «Obligātai sertifikācijai pakļautās produkcijas saraksta» ir jāiztur sertifikācijas testi, lai saņemtu «Atbilstības deklarāciju» vai, ja pasūtītājs vēlas, «Atbilstības sertifikātu».

Pilnvarotās iestādes

Testi atbilstības sertifikāta saņemšanai (izsniegšanai) notiek akreditētos testēšanas centros vai testēšanas laboratorijās pēc pilnvarotās sertifikācijas iestādes vai sertifikācijas centra norīkojuma vai pieteicēja pieteikuma. Testēšanas laboratorijas akreditē federālais dienests «Rosakreditacija» (Росаккредитация). Nekādas citas organizācijas testu veikšanai nav akreditētas.

Īpaši noteiktos gadījumos sertifikācijas testus veic procedūras dalībnieku teritorijā un ar to iekārtām, ar nosacījumu, ka iekārtas ir atestētas un testēšanā piedalās eksperts (lai apliecinātu uzticamību un objektivitāti):

 • produkcijas gabalražošanai;
 • ir nepieciešami unikāli stendi, kuru izgatavošana ir ļoti dārga;
 • atsevišķas produkcijas iekārtu liela energoietilpība;
 • liela testējamā objekta materiālietilpība un gabarīti, kas neļauj to transportēt;
 • iekārtu un aparatūras ekspluatācija sprādzienbīstamās un ugunsbīstamās ražotnēs u. c.

Pilnvarotās iestādes atzinums

Sertifikāta saņemšanas obligāts priekšnoteikums ir pozitīvi sertifikācijas testu rezultāti. Sertifikāts tiek izsniegts, ja ārēji iedarbojoties uz paraugu (mērot, vērtējot, analizējot) ir kvantitatīvi un kvalitatīvi novērtētas īpašības, kas apstiprina izlaižamās produkcijas nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi, kā arī nepieciešamo rādītāju atbilstību gaidāmajiem ekspluatācijas apstākļiem.

Produkcijas sertifikācijas testus veic saskaņā ar 2002. gada 27. decembra likuma Nr. 184-FZ pantiem ar metodēm, kas izklāstītas valsts standartos GOST un citos noteikumos, kas ir pieņemti spēkā esošajos tiesību aktos. Tiek noteikts arī objekta drošums, tā spēja pretoties ārējai ietekmei.

Pēc iedarbības rezultāta uz produkciju izšķir šādas testēšanas metodes.

 1. Sagraujošas — testējamais paraugs kļūst pilnīgi nederīgs.
 2. Nesagraujošas — pēc testēšanas tiek atļauta testēšanas objekta ekspluatācija.

Testu rezultātu uzticamība

Kad testēšana ir pilnīgi pabeigta, tiek apliecināti šādi rādītāji:

 • nekaitīgums,
 • atbilstība noteiktai produkcijai izvirzītajām prasībām,
 • ekoloģiskums,
 • drošums u. c.

Ne katrs ražojums var izturēt testus atbilstības mūsdienu drošības standartiem noteikšanai. Lai iegūtu pozitīvu testa rezultātu, var būt vajadzīgs noteikts laiks produkcijas pilnveidei un atkārtotai testēšanai.

Visi testēšanas standarti un procedūras ir noteiktas tiesību aktos. Tas novērš iespēju, ka negodprātīgi testētāji varētu viltot produkcijas sertifikācijas testu rezultātus.

Testēšana var ilgt 1–2 gadus. Pēc tam tiek sastādīts «Sertifikācijas testa protokols».

Protokolā obligāti tiek ietverts:

 • testēšanas pamatojums;
 • ražotāja adrese un rekvizīti, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs un galvenais valsts reģistrācijas numurs;
 • iesniegto paraugu apraksts un raksturojums;
 • drošības rādītāji, ņemot vērā standartu prasības;
 • ziņas par sertifikācijas testā izmantotajiem mērīšanas līdzekļiem un testēšanas iekārtām;
 • testēšanas metožu apraksts;
 • testa datums;
 • izpildīto prasību galīgie rezultāti.

Bez produkcijas sertifikācijas testa akreditētā laboratorijā nevar saņemt atbilstības sertifikātu. Tas attiecas arī uz ugunsdrošības dokumentu un citiem atļaujas dokumentiem, kas piešķir tiesības izgatavot produkciju un laist to apgrozībā tirgū.

Testēšanas gaitā iegūtie dati ir pilnīgi konfidenciāli. Mūsu sertifikācijas centrs «Rostesteurope» garantē saņemtās informācijas slepenības ievērošanu.

Citi jautājumi?Uzdot jautājumu